Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op  3 april 2015.
Algemene Voorwaarden Tuinartikelenzwolle.nl, gevestigd aan Schellerbergweg 27-1, 8017 BM, te Zwolle.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Tuinartikelenzwolle.nl, waarbij in het kader van een door de Tuinartikelenzwolle.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Tuinartikelenzwolle.nl en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Tuinartikelenzwolle.nl.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.
Tuinartikelenzwolle.nl: Tuinartikelenzwolle.nl, gevestigd aan Schellerbergweg 27-1, 8017 BM, te Zwolle.

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Tuinartikelenzwolle.nl en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tuinartikelenzwolle.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Tuinartikelenzwolle.nl en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Tuinartikelenzwolle.nl zijn overeengekomen.

Aanbiedingen
Aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Tuinartikelenzwolle.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Tuinartikelenzwolle.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tuinartikelenzwolle.nl anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Tuinartikelenzwolle.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Tuinartikelenzwolle.nl.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Tuinartikelenzwolle.nl de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Tuinartikelenzwolle.nl zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Tuinartikelenzwolle.nl de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Tuinartikelenzwolle.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Tuinartikelenzwolle.nl proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
Tuinartikelenzwolle.nl zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Tuinartikelenzwolle.nl kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Tuinartikelenzwolle.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Tuinartikelenzwolle.nl heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Tuinartikelenzwolle.nl heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Tuinartikelenzwolle.nl het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Tuinartikelenzwolle.nl het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Tuinartikelenzwolle.nl niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Tuinartikelenzwolle.nl.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Tuinartikelenzwolle.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Prijzen

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Van alle bijkomende kosten zal Tuinartikelenzwolle.nl tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Prijswijziging

Indien Tuinartikelenzwolle.nl met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Tuinartikelenzwolle.nl gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Tuinartikelenzwolle.nl het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Tuinartikelenzwolle.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
- Tuinartikelenzwolle.nl alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Koop op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft Tuinartikelenzwolle.nl het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Tuinartikelenzwolle.nl geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Tuinartikelenzwolle.nl het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Indien Tuinartikelenzwolle.nl niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Tuinartikelenzwolle.nl geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Tuinartikelenzwolle.nl in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Tuinartikelenzwolle.nl geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze. 

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

- Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de WederpartijTuinartikelenzwolle.nl heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

- Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Tuinartikelenzwolle.nl uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

- Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Tuinartikelenzwolle.nl de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Tuinartikelenzwolle.nl uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Tuinartikelenzwolle.nl en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Tuinartikelenzwolle.nl. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Tuinartikelenzwolle.nl geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
- verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
- hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
- producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
- producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
- producten die snel kunnen bederven of verouderen;
- producten van persoonlijke aard;
- producten op maat gemaakt.

Levering
Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Tuinartikelenzwolle.nl de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door de Tuinartikelenzwolle.nl opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Tuinartikelenzwolle.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Tuinartikelenzwolle.nl heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Tuinartikelenzwolle.nl schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Tuinartikelenzwolle.nl alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Tuinartikelenzwolle.nl zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Tuinartikelenzwolle.nl binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Tuinartikelenzwolle.nl.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Tuinartikelenzwolle.nl.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Tuinartikelenzwolle.nl aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

Tuinartikelenzwolle.nl en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Tuinartikelenzwolle.nl en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Tuinartikelenzwolle.nl onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Tuinartikelenzwolle.nl, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Tuinartikelenzwolle.nl, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Tuinartikelenzwolle.nl pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Tuinartikelenzwolle.nl de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Tuinartikelenzwolle.nl in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Tuinartikelenzwolle.nl totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Tuinartikelenzwolle.nl het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Tuinartikelenzwolle.nl bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst Tuinartikelenzwolle.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Tuinartikelenzwolle.nl kan worden gevergd.

Tuinartikelenzwolle.nl behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Tuinartikelenzwolle.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Tuinartikelenzwolle.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst Tuinartikelenzwolle.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Tuinartikelenzwolle.nl kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tuinartikelenzwolle.nl kan worden gevergd;
- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
- de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Tuinartikelenzwolle.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Tuinartikelenzwolle.nl de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Tuinartikelenzwolle.nl niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Tuinartikelenzwolle.nl geleden schade.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Tuinartikelenzwolle.nl of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Tuinartikelenzwolle.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor Tuinartikelenzwolle.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Tuinartikelenzwolle.nl in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Tuinartikelenzwolle.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tuinartikelenzwolle.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Tuinartikelenzwolle.nl als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Tuinartikelenzwolle.nl zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Tuinartikelenzwolle.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tuinartikelenzwolle.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

Tuinartikelenzwolle.nl garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Tuinartikelenzwolle.nl garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Tuinartikelenzwolle.nl, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Tuinartikelenzwolle.nl in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Tuinartikelenzwolle.nl geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame
De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Tuinartikelenzwolle.nl gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Tuinartikelenzwolle.nl gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Tuinartikelenzwolle.nl binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid
Tuinartikelenzwolle.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Tuinartikelenzwolle.nl.

Tuinartikelenzwolle.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Tuinartikelenzwolle.nl is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tuinartikelenzwolle.nl kenbaar behoorde te zijn.

Indien Tuinartikelenzwolle.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tuinartikelenzwolle.nl beperkt tot het bedrag  tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Tuinartikelenzwolle.nl aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Tuinartikelenzwolle.nl overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Tuinartikelenzwolle.nl aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Tuinartikelenzwolle.nl te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Tuinartikelenzwolle.nl vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Tuinartikelenzwolle.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Tuinartikelenzwolle.nl door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Tuinartikelenzwolle.nl zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tuinartikelenzwolle.nl en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Tuinartikelenzwolle.nl en de door Tuinartikelenzwolle.nl (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Tuinartikelenzwolle.nl ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom
Tuinartikelenzwolle.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Tuinartikelenzwolle.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Tuinartikelenzwolle.nl verstrekt en Tuinartikelenzwolle.nl verzamelt, zal Tuinartikelenzwolle.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Tuinartikelenzwolle.nl mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan Tuinartikelenzwolle.nl informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Tuinartikelenzwolle.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Tuinartikelenzwolle.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Tuinartikelenzwolle.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Tuinartikelenzwolle.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tuinartikelenzwolle.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Tuinartikelenzwolle.nl de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Tuinartikelenzwolle.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Klachtenregeling
Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product kan de Wederpartij per e-mail aan Tuinartikelenzwolle.nl een klacht indienen.

De Wederpartij dient een klacht binnen twee maanden bij Tuinartikelenzwolle.nl in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaand van de klacht. 

Tuinartikelenzwolle.nl behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Tuinartikelenzwolle.nl zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Nieuwsbrief
De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tuinartikelenzwolle.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.